koliberek blog

ilustracja przedstawia kilka sylwetek ludzi na kolorowym tle

Przygotowaliśmy dla Państwa skrót najważniejszych zmian w Kodeksie Pracy, wchodzących w życie 22.02.2016 r. Zapraszamy do lektury i dyskusji.

 

Najważniejsze zmiany:

 • 33-miesięczny limit zatrudnienia na umowę o pracę na czas określony (art. 25(1) par. 1 kp);
 • limit 3 umów na czas określony dla pracownika u pracodawcy (które nadal można poprzedzać umową na okres próbny);
 • zrównane zostają okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i czas nieokreślony (art. 36 par. 1 kp)
 • obliczając długość okresu wypowiedzenia umowy na czas określony pracodawca nie musi brać pod uwagę okresu zatrudnienia sprzed wejścia w życie nowelizacji (art. 16 ustawy nowelizacyjnej);
 • z kodeksu znika art. 33 kp — o konieczności wpisywania do umowy na czas określony klauzuli zezwalającej na jej rozwiązanie za 14-dniowym okresem wypowiedzenia;
 • pracodawca będzie mógł już jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, rzecz jasna z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 36(2) kp);

 

Dość istotne są regulacje przejściowe — o czym nie można zapominać, zważywszy, że ludzie zatrudniają i są zatrudniani obecnie na warunkach, które w myśl znowelizowanego kodeksu pracy będą już mniej lub bardziej niedopuszczalne.

I tak co do okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony:

 • do umów o pracę na czas określony, które zostały wypowiedziane przed wejściem w życie ustawy (tj. przed 22 lutego 2016 r.) stosuje się przepisy dotychczasowe (art. 14 ust. 1 ustawy);
 • jeśli wypowiadamy umowę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, w której wpisano klauzulę o możliwości jej rozwiązania za 14-dniowym okresem wypowiedzenia — stosujemy art. 36 par. 1 kp - przepisy po nowelizacji.

 

Co do nowego limitu 33 miesięcy zatrudnienia na umowę na czas określony:

 • wcześniejsze umowy trwające nadal po wejściu w życie znowelizowanego kodeksu pracy objęte są zasadami określonymi znowelizowanym art. 25(1) kp (art. 14 ust. 4 ustawy);
 • z tym, że do 33-miesięcznego okresu wlicza się tylko okres zatrudnienia po nowelizacji (a więc to co przed lutym 2016 r. nie jest zaliczane do 33 miesięcy);
 • natomiast na pewno warto będzie uważać z zatrudnianiem na czas określony pracowników, jeśli minął 1 miesiąc od rozwiązania drugiej umowy na czas określony (liczonej według dotychczasowych przepisów) — jeśli okres ten rozpoczął bieg przed wejściem w życie nowelizacji lub w dniu wejścia w życie znowelizowanych przepisów — bo taka umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony ex lege.


Zmiany dotyczące umów trwających w dniu wejścia w życie nowych przepisów, podstawa prawna:

1 art. 14 ust. 1 ustaw:

Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, które przed tym dniem zostały wypowiedziane, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2 art. 14 ust 2 ustawy:

Do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 

3 art. 14 ust. 3 ustawy:

Przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się okresy wypowiedzenia, o których mowa w art. 36 § 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Już nie stosujemy 14-dniowego okresu wypowiedzenia — nawet jeśli został zapisany w umowie o pracę! — lecz znowelizowany art. 36 par. 1, który zrównuje okresy wypowiedzenia umów terminowych i na czas nieoznaczony (i uzależnia je wyłącznie od stażu pracowniczego).

4 art. 14 ust. 4 ustawy: 

Do umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 25(1) ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednakże do okresu zatrudnienia, o którym mowa w tym przepisie, wlicza się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony przypadający od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, a trwająca w tym dniu umowa o pracę na czas określony jest uważana za pierwszą umowę w rozumieniu art. 25(1) ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą albo za drugą umowę w rozumieniu tego przepisu, jeżeli została zawarta jako druga umowa w rozumieniu art. 25(1) ustawy zmienianej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu.

 • do trwających umów o pracę stosuje się zmieniony art. 25(1) kp;
 • ale 33-miesięczny limit zatrudnienia liczymy dopiero po wejściu w życie zmienionych przepisów (czyli od 22 lutego 2016 r.);
 • zaś ta trwająca umowa, która obowiązywać będzie 22 lutego 2016 r. jest pierwszą umową z nowego limitu 3 umów (jeśli jest to rzeczywiście pierwsza taka umowa) — lub drugą umową z nowego limitu, jeśli w rzeczywistości jest to druga umowa (należy pamiętać o wyłączeniu w art. 14 ust. 6 ustawy)

5 art. 14 ust. 5 ustawy:

Umowa o pracę na czas określony zawarta od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jednakże w okresie 1 miesiąca od dnia rozwiązania drugiej umowy w rozumieniu art. 25(1) ustawy zmienianej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu, jeżeli okres ten rozpoczął bieg przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub w dniu jej wejścia w życie, jest uważana za umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony.

6

Przepisu ust. 4 nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli rozwiązanie takiej umowy przypada po upływie 33 miesięcy od tego dnia i stosunek pracy pracownika podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia upływu okresu 33 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy; w takim przypadku umowa rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta.

Ten przepis wyłącza stosowanie art. 14 ust. 6 nowelizacji wobec pracowników podlegających szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę (chodzi m.in. o urlop wychowawczy i tzw. zwolnienia grupowe) — gdyby zawarta z takim pracownikiem umowa o pracę na czas określony miała się rozwiązać po upływie 33 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji. Takiej umowy nie wliczamy do 33-miesięcznego okresu zatrudnienia (oraz do limitu 3 umów na czas określony) — ale w zamian umowa po prostu się rozwiązuje (z okresem, na jaki została zawarta, ale oczywiście po ustaniu okresu ochronnego).

Prowadzimy księgowość firm w miastach: Pruszcz Gdański, Tczew, Starogard Gdański, Kartuzy, Kościerzyna, Wejherowo,Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) i okolice. Obsługa księgowa w pełnym zakresie, zapraszamy!