Regulamin

Wsparcie NA START

§ 1
Postanowienia ogólne

Regulamin usług online, zwany dalej Regulaminem, określa warunki świadczenia usługi porady prawnej online, porady telefonicznej, wideo porady na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zwanych dalej Klientami, drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mitra.net.pl  zwanej dalej Serwisem.


§ 2

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – Anna Malitowska prowadząca działalność gospodarczą Biuro Rachunkowe Mitra Anna Malitowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, 83-000, ul. Grunwaldzka 93b, NIP : 584-226-72-32
 2. Serwis – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym https://mitra.net.pl
 3. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z Usług online dostępnych na stronie Serwisu, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 4. Usługi online – usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu obejmujące: porady prawne online, porady telefoniczne, wideo porady oferowanych na stronie Serwisu.
 5. Porady prawne  zamówione za pośrednictwem Serwisu – porady podatkowe online (udzielane za pomocą wiadomości e-mail), porady telefoniczne, wideo porady, które klient zamawia za pośrednictwem Serwisu.
 6. Materiał Cyfrowy – materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, dostępne na stronie Serwisu, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności e-booki (materiały elektroniczne do pobrania), szkolenia online, dokumenty elektroniczne.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin,
 8. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje korzysta z usług online lub zakupu Materiału Cyfrowego.


§ 3

Porady prawne  zamówione za pośrednictwem Serwisu

 1. Klient chcący kupić usługę za pośrednictwem Serwisu zamawia usługę i płaci za nią za pomocą przelewu on- line oraz wskazuje datę spotkania wybraną z kalendarza udostępnionego przez Serwis, następnie wypełnia kwestionariusz do usługi online dostępny na stronie Serwisu.
 2. W kwestionariuszu klient odpowiada na pytania oraz przedstawia pytania, które mają być podstawą udzielenia porady prawnej wraz z dokładnym opisem stanu faktycznego,
 3. Następnie klient otrzymuje zwrotną wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie odebrania kwestionariusza oraz potwierdzenie spotkania.
 4. Klient zobowiązany jest do: 
  a) udzielenia odpowiedzi na pytania odnośnie przedstawionego zagadnienia zadane przez Sprzedawcę,
  b) podania danych niezbędnych do kontaktu ze Sprzedawcą,
  c) wskazania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w przypadku zgłoszenia takiego żądania lub istnienia obowiązku jej wystawienia,
  d) potwierdzenia faktu otrzymania odpowiedzi,
  e) wykorzystania uzyskanej pomocy tylko na użytek własny.
 5. W przypadku niewypełnienia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu wykonanie Usługi zostaje wstrzymane do czasu usunięcia przeszkody przez Klienta, o czym Sprzedawca niezwłocznie Klienta zawiadamia.
 6. Poza przypadkami określonymi w ust. 5 powyżej, zmiana terminu wykonania Usługi może nastąpić tylko w przypadku spraw szczególnie zawiłych wymagających ponadprzeciętnego nakładu pracy i dodatkowych wyjaśnień lub z powodu siły wyższej.
 7. O zmianie terminu wykonania Usługi Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta.
 8. Porada prawna zamówiona za pośrednictwem Serwisu może być udzielona w formie: 
  – Wideo porada – udzielenie porad odbywa się za pośrednictwem komunikatora on-line

- Porada -  udzielenie porad odbywa się w siedzibie Sprzedawcy
Wyboru formy udzielenia porady prawnej za pośrednictwem Serwisu dokonuje klient, w chwili wypełniania formularza zamówienia usług online.


§ 4
Wygaśnięcie umowy

 1. Umowa wygasa z chwilą wykonania Usługi przez Sprzedawcę, w sposób określony w §3 ust. 8 Regulaminu.
 2. Umowa ulega rozwiązaniu w wypadku braku usunięcia przeszkód, o których mowa w §3 ust. 5 Regulaminu w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia Klienta przez Sprzedającego o wstrzymaniu wykonania Usługi.
 3. W przypadku rozwiązania umowy po wniesieniu opłaty przez Klienta Sprzedający dokonuje w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy zwrotu otrzymanego wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.


§ 5
Zakup Materiałów Cyfrowych

 1. Klient może dokonać zakupu Materiału Cyfrowego poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Serwisu. Klient może mieć do wyboru kilka wariantów Materiałów Cyfrowych w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. W celu dokonania zakupu wybranego Materiału Cyfrowego Klient powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego Materiał Cyfrowy zostanie dodany do koszyka zakupowego. Następnie, Klient może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie.
 3. W celu dokonania zakupu Klient powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 4. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu przelwy24, 
 5. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy, wysyłana jest automatyczna wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie/załadowanie zakupionego Produktu lub link do spotkania on-line.
 7. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§ 6
Wymagania techniczne

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz innych Klientów.
 2. Do korzystania z Serwisu potrzebne są:
  – dostęp do Internetu;
  – odpowiednio skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca pliki typu cookies – Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
  – aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail,
  – aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto komunikatora Skype (w przypadku chęci skorzystania przez Klienta z wideo porady).
 3. Materiał Cyfrowy stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Do prawidłowego korzystania z Materiałów Cyfrowych wystarczające jest posiadanie przez Klienta standardowego systemu operacyjnego, posiadanie programu obsługującego pliki PDF oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).
 5. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał Cyfrowy, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem biuro@mitra.net.pl.
 6. Jeśli charakter Materiałów Cyfrowych tego wymaga Klient otrzymuje je w wersji edytowalnej z możliwością dostosowania do własnych potrzeb.
 7. Sprzedawca zastrzega, że w ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Klientowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionych przez Klienta Materiałów Cyfrowych. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z zakupionych Materiałów Cyfrowych, a w szczególności nie udziela Klientowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie, chyba, że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie oferowanych Materiałów Cyfrowych. Klient może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnej umowy ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.


§ 7
Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że treści zawarte na stronie Serwisu, w szczególności e-booki (materiały elektroniczne do pobrania), szkolenia online, dokumenty elektroniczne, objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, bez zgody Sprzedawcy, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 8
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych i operatorem serwisu internetowego www.mitra.net.pl, (Serwisu) jest Biuro Rachunkowe Mitra Anna Malitowska z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, 83-000, ul. Grunwaldzka 93b, NIP : 584-226-72-32, kontakt pod adresem e-mail : biuro@mitra.net.pl 
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz zasad wykorzystania plików cookies określone zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://mitra.net.pl-content/uploads/2018/05/polityka_regulamin-cokies.pdf.  

§ 9
Odstąpienie od umowy przy zakupie materiałów cyfrowych

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy na zakup produktu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy i przesłanie go do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej). 
 3. Do zachowania termin do odstąpienia od umowy na zakup produktu, wystarczające jest, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli w trakcie dokonywania zakupów Materiałów Cyfrowych, Klient wyraził zgodę na udostępnienie mu przez Sprzedawcę Materiałów Cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 

§10
Odstąpienie od umowy przy zakupie usług

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy na usługi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy lecz nie później niż 2 dni przed wykonaniem usługi wskazanej przez Kupującego w kalendarzu.
 2. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy i przesłanie go do Sprzedawcy (np. za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej). 
 3. Do zachowania termin do odstąpienia od umowy na zakup produktu, wystarczające jest, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Klient ma prawo do jednorazowej zmiany terminu wykonania usługi jednak nie później niż na 2 dni przed pierwotną datą wskazaną przez Kupującego w kalendarzu.
 5. W przypadku braku informacji ze strony Klienta o odstąpieniu od umowy oraz braku informacji o przesunięciu spotkania na inny termin Klient nie przyjdzie na spotkanie lub nie będzie obecny na spotkaniu on-line Sprzedający potrąci 50 % ceny za usługę a pozostałe 50 % ceny zwróci Kupującemu w terminie 7 dni od terminu spotkania.

Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

 1. strony zawierają umowę o świadczenie usługi;
 2. przed rozpoczęciem świadczenia przez przedsiębiorcę konsument został poinformowany, że po spełnieniu zamawianego świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy;
 3. konsument wyraził uprzednią, wyraźną zgodę na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę;
 4. przedsiębiorca w pełni zrealizował zamawianą usługę.

 

§ 11
Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Materiał Cyfrowy wolny od wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z umową sprzedaży Materiałów Cyfrowych zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
 3. Reklamacje dotyczące zakupionego Materiału Cyfrowego lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@mitra.net.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji  oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.


§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:     
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się rejestr  podmiotów uprawnionych, który stanowi wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce, rejestr dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php
 5. Konsument może skorzystać także z platformy ODR (ODR ― Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.

 

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 2. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 czerwca 2022 r. i ma zastosowanie do wszystkich Usług online świadczonych na jego podstawie po tej dacie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie internetowej. Zapytania złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zapytania przez Klienta.